เกี่ยวกับโรงพยาบาลมิชชั่น

DSC 0112 resize

โรงพยาบาลมิชชั่น

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลมิชชั่นตั้งอยู่เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0 2282 1100 โทรสาร 0 2281 1422

การดำเนินงาน

โรงพยาบาลมิชชั่นก่อตั้งขึ้นในปี 1937 จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดดิคอลของเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสท์ (หนึ่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ทั่วโลก) เปิดให้บริการมากว่า 81 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาด150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาและการดูแลฉุกเฉิน

มาตรฐานบริการ

โรงพยาบาลมิชชั่นผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี 2546 และผ่านการประเมินการรับรองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่โรงพยาบาลมิชชั่นได้ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ เป็นสถานบริการสุขภาพที่ทำหน้าที่ตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ มีการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารองค์กรและวิชาการ มีกระบวนการเรียนรู้ การประเมิน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลมิชชั่นได้พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) โดยแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญร่วมกัน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้จัดทำธรรมนูญแพทย์ และสร้างองค์กรแพทย์ที่เน้นการทำงานแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยต่อสิทธิผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเสี่ยงลดลง คุณภาพการดูแลรักษาที่ดี การพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังกระบวนการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการค้นหาสาเหตุ หาทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

โรงพยาบาลมิชชั่นได้นำอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้การตรวจและวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมไปถึงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกาย อาทิ

  • ABI / CAVI (เครื่องตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน)
  • Endoscope (เครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหาร สำไส้ หัวใจ และช่องปอด)
  • Ultrasound 4D (เครื่องอัลตร้าซาวน์การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์)
  • Mammography (เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เต้านม)
  • Computer Tomography (CT Scan, Spiral) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • Ultrasound (เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ที่สามารถตรวจเส้นเลือดหัวใจได้)
  • Exercise Stress Test (เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายบนสายพาน)
  • Bone Densitometer (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก)
  • Laparoscopic Surgery (การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง)
  • Laboratories Equipments (เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการแลป) เป็นต้น

การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมิชชั่นให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คือการดูแลสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยจัดให้มีหน่วยงานศาสนกิจและแผนกสุขศึกษาในโรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจ แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย จัดบริการอาหารสุขภาพมังสวิรัติแก่ผู้ป่วย พนักงานและผู้สนใจทั่วไป ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นขึ้นที่อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาสุขภาพ สนับสนุนด้านจิตใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย ครอบคลุมปัญหาสุขภาพหลากหลาย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกตามความต้องการและเหมาะสมกับตนเอง อาทิ โปรแกรมพัฒนาวิถีชีวิตพิชิตโรคร้าย โปรแกรมเตรียมตัวเพื่อการเกษียณงาน โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โปรแกรมงดสูบบุหรี่ โปรแกรมควบคุมโรคเบาหวาน โปรแกรมล้างพิษต้านโรค โปรแกรมคลายเครียด เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่ในธรรมชาติ ได้รับการฝึกแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การผ่อนคลาย การใช้ธรรมชาติบำบัดและการควบคุมเฉพาะโรคที่กำลังประสบการดำเนินงานประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและผ่านการรับรองการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล มายาวนานจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินงานประสานบริการเครือข่าย

เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลมิชชั่นมีระบบการประสานงานกับบริษัทประกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่มีประกันสุขภาพ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 60 บริษัททำสัญญาร่วมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้าง โรงพยาบาลมิชชั่นได้มีการทำสัญญาร่วมกับบริษัทห้างร้านและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้เครดิตการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน โดยการเรียกเก็บตรงจากหน่วยงาน และรวมถึงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่พนักงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดด้วยทีมงานที่ชำนาญการและบริการที่ได้มาตรฐาน

นอกจากให้บริการแก่ประชาชนคนไทย โรงพยาบาลมิชชั่นยังให้บริการผู้ป่วยต่างชาติจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มีศักยภาพและความพร้อมให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับ

 

 

7 11

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2480 นายแพทย์ราล์ฟ วอดแดล และอาจารย์ริตซ์ พร้อมด้วยภรรยาของท่านทั้งสองได้ตกลงใจเช่าตึกแถว 3 ชั้น เลขที่ 56 ถนนไมตรีจิต ใกล้ห้าแยกพลับพลาไชย เพื่อทำเป็นคลินิก ใช้เวลาตกแต่ง จัดหาอุปกรณ์ เสื้อผ้า และสิ่งจำเป็นต่างๆ ประมาณ 2 เดือน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2480 บางกอกมิชชั่นคลินิกก็ได้เริ่มเปิดทำการโดยมีแผนกผู้ป่วยนอกและเตียงรับผู้ป่วยในจำนวน 12 เตียง มีผู้ร่วมปฏิบัติงานคือ นายแพทย์ ราล์ฟ วอดแดล อาจารย์ เอ.พี. ริตซ์ และภรรยา นายเปล่ง วิเทียมลักษณ์ ผู้ซึ่งได้รับบัพติสมาเป็นคริสเตียนในระยะแรกและอาจารย์ กอน วุ่ย เหลียง เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในวันแรกที่เปิดทำการมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 13 คน

 

14 resize 15 resize

 

เมื่อคลินิกเริ่มเป็นที่รู้จักได้มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นมาก จึงมีความจำเป็นต้องขยายงาน โดยได้ขอเช่าตึกติดกันนั้นต่อออกไปเพื่อให้มีเนื้อที่มากขึ้น สามารถรับผู้ป่วยในได้เป็น 50 เตียง และมีเตียงเสริมอีก 5 เตียง ขณะเดียวกันทางด้านกายภาพบำบัดได้มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 

6 crop 17 resize

 

ในปี 2483 คลินิกได้เช่าตึกที่ถนนพิษณุโลกเพื่อเพิ่มแผนกผู้ป่วยในอีก 30 เตียง ทำให้มีเตียงรับผู้ป่วยในทั้งสิ้น 80 เตียง ขณะเดียวกันก็ได้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในปีนี้มิสรูธ มันโร นายแพทย์จอร์ช อินโนเซนต์ นายแพทย์โดนัลด์ ลา ทอเรตต์ นายแพทย์เก็ชกี้ และครอบครัวของท่านเหล่านี้ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย

 

16 resize

 

เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยมาก ทำให้ต้องการบุคลากรด้านการพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อสนองความต้องการนี้มิสมันโรจึงได้วางแผนเปิดโรงเรียนพยาบาลขึ้นในปี 2484 ใช้หลักสูตรตามแบบสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมิสซิสวอดแดลและมิสมันโรได้ดำเนินเรื่องขออนุญาตจัดตั้งรับนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกจำนวน 26 คน ภายหลังพิธีรับหมวกของนักเรียนพยาบาลรุ่นนี้ได้ไม่นาน สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้น โรงเรียนพยาบาลจำเป็นต้องปิดลง บรรดามิชชันนารีชาวอเมริกันที่ปฏิบัติงานอยู่ที่มิชชั่นคลินิกต้องถูกเก็บตัวอยู่ในค่ายกักกันเชลยสงครามระยะหนึ่ง นอกจากครอบครัวของนายแพทย์ราล์ฟ วอดแดล ซึ่งเดินทางกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาก่อนหน้านั้นไม่นาน