การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ (HA : Hospital Accreditation) คือ 

 • กลไกกระตุ้นให้โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
 • เป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ
 • เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารองค์กรและวิชาการ
 • เป็นกระบวนการเรียนรู้ ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
 • กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรม

โรงพยาบาลมิชชั่นได้ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมิชชั่นกับเส้นทางสู่ HA

ปี 2531 นำมาตรฐาน SDA Hospital มาใช้

 • จัดทำพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
 • Strategic Plan ระยะยาวและสั้น
 • เริ่มระบบการประกันคุณภาพ QA
 • มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน SDA ทุกๆ 5 ปี

ปี 2543 เริ่มดำเนินการตามมาตรฐาน HA

 • ตั้งแผนกพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (PI And RM)
 • จัดตั้งโครงสร้างคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพ (PI Organization Structure)
 • ทำ SWOT Analysis
 • เริ่มทำ CPG
 • เน้นการทำงานเป็นทีมและสหสาขาวิชาชีพ
 • ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 • จัดทำธรรมนูญแพทย์และกฎระเบียบองค์กรแพทย์

ปี 2544–2545 มุ่งมั่นพัฒนาอย่างเข้มข้น

 • ปรับปรุงพัฒนางานด้านบริการด้วยหลักการ SHARE
 • จัดอบรมการเป็นผู้นำให้กับหัวหน้าแผนก
 • วางระบบการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
 • จัดอบรมสิทธิผู้ป่วยและมาตรฐาน HA ทั่วทั้งองค์กร
 • เน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก การประกันคุณภาพ และการทำ CQI
 • จัดทำคู่มือการทำงานของแผนกและเชิงระบบ
 • ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก 3 เดือน
 • จัดทำระบบรับข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน
 • กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำกิจกรรม 5 ส.
 • ซ้อมแผนอัคคีภัย แผนอุบัติภัยหมู่ และแผนปฏิบัติกู้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอ
 • เชิญที่ปรึกษามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
 • ทำแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
 • ตั้งทีมเยี่ยมสำรวจภายในองค์กร
 • ปรับคณะกรรมการและสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • รณรงค์การรายงานอุบัติการณ์และสิทธิผู้ป่วย
 • กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน
 • ประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทุกๆ 3 เดือน
 • ประเมินบรรยากาศในการทำงานของพนักงานทุก 6 เดือน
 • จัดกิจกรรมการทำงานเป็นทีม Walk Rally ให้กับพนักงานทุกคน
 • จัดวันคุณภาพและความปลอดภัย

เสาหลักในการเดินทางสู่ HA

 • วันที่ 2–3 เมษายน 2544 Mock Survey
 • วันที่ 4–5 ธันวาคม 2544 Pre – Survey
 • วันที่ 6–7 มิถุนายน 2545 Accreditation Survey
 • วันที่ 2 กันยายน 2545 Focus Survey
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 ได้รับการยืนยันว่าผ่านการรับรอง

เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการบริการ

หลังจากการที่ได้นำเอาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลมาใช้ โรงพยาบาลมิชชั่นสามารถปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านบริการ โดยมีระบบสารสนเทศใหม่เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และในขณะนี้โรงพยาบาลมิชชั่นยังได้มีการเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงสถานที่ทั้งหมด 4 เฟสด้วยกันคือ เฟสที่ 1 การเพิ่มห้องตรวจของแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม, เฟสที่ 2 ด้านการเงินและห้องยา, เฟสที่ 3 เพิ่มห้องตรวจของแผนกเด็ก ตา คอ หู จมูก และสูติ-นารีเวช และเฟสสุดท้ายคือ คลินิกผิวหนังกับห้องอาหาร ซึ่งคาดว่าทุกแผนกจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดโฉมใหม่ภายในสิ้นปี 2546

HA สำคัญอย่างไรต่อผู้รับบริการ?

 1. HA มีความสำคัญต่อระบบบริการอย่างไร?
  1. มีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านบริหาร บริการ และการรักษาพยาบาลทั่วทั้งองค์กร
  2. มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ
  3. มีการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
  4. มีระบบบริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  5. มีการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การรับ/ส่งต่อผู้ป่วย การแจ้งค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  6. มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
  7. มีช่องทางและระบบความเชื่อมโยงเพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเหมาะสม
  8. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ
 2. HA มีผลอะไรต่อการทำงาน?
  1. มีการทำงานเป็นทีมในลักษณะของสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีการร่วมมือและประสานงานที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
  3. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริการ ด้านบริการทั่วไป และด้านการตรวจรักษา
  4. มีระบบบริการความเสี่ยงที่ดี ทำให้ความเสี่ยงลดลง
  5. สิ่งแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น มีระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยที่ดี
  6. ทำให้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
  7. มีการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
  8. มีระบบการตรวจสภาพตนเองตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. ผู้ป่วยผู้รับบริการได้รับอะไรจาก HA?
  HA คือ การได้รับการรับรองว่าโรงพยาบาลมีองค์ประกอบของคุณภาพตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้บริโภคไม่ทราบว่าร.พ.ใดไว้วางใจได้ ต้องอาศัยราคาหรือสภาพภายนอกเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งเป็นเครื่องวัดที่ไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องนัก ดังนั้นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพหมายถึงว่า เป็นโรงพยาบาลที่มีระบบงานที่ดี เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน โดยผู้ป่วยได้รับประโยชน์ดังนี้
  1. ความเสี่ยงลดลง
  2. คุณภาพการดูแลรักษาที่ดี
  3. ได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  4. ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
  5. อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้มาตรฐาน
  6. มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังกระบวนการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรของสถาบันพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) หากพบข้อบกพร้องใดๆ ต้องมีการค้นหาสาเหตุ หาทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ