การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ (HA : Hospital Accreditation) คือ

  • กลไกกระตุ้นให้โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ตามเป้าหมายได้อย่างสมบรูณ์
  • เป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ
  • เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารองค์กรและวิชาการ
  • เป็นกระบวนการเรียนรู้ ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
  • กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรม

โรงพยาบาลมิชชั่นกับเส้นทางสู่ HA

โรงพยาบาลมิชชั่นมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลรักษาผุ้รับบริการมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นจากการน ามาตรฐาน SDA Hospital มาใช้ตั้งแต่ปี 2531 และเริ่มน ามาตรฐาน HA มาใช้กับระบบต่างๆ ในปี 2543 โดยได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี 2545 จนกระทั่งปัจจุบันได้รับการเยี่ยมตรวจและรบัรองคุณภาพเป็นครั้งที่ 4 (HA 4th Reaccreditation ) โดยการรับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560-23 มกราคม 2563

โรงพยาบาลมิชชั่นได้ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง