ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม โดยทีมงานคุณภาพหลายสาขาอาชีพ เช่น แพทย์และพยาบาล ผู้ชำนาญงาน นักโภชนาการ ที่พร้อมให้ข้อมูลตลอดเวลา

N/A

N/A

N/A

N/A