N/A

การฝังเข็มเป็นศาสตร์เพื่อการบำบัดที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและ FDA ว่ามีประสิทธิผลในการรักษาโรค อาการและกลุ่มอาการอันเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพได้มากมาย

N/A

N/A