1.การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

เคมีบำบัด 

รังสีรักษา

 • การประเมินสุขภาพผู้ป่วยและวางแผนการรักษา
 • การรักษาโดยการฉายรังสี
 • มะเร็ง
 • แผลเป็นคีลอยด์
 • โรคที่ไม่เกี่ยวกับมะเร็ง

2.การตรวจคัดกรองมะเร็ง

3.การบริการอื่นๆ

 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 • การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • กลุ่มให้ความช่วยเหลือ (Cancer Support Group) และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • กิจกรรมบำบัด
 • บริการดูแลผู้ป่วยภายหลังการรักษา/ผ่าตัด