แผนกกายภาพบำบัดให้การบริการตรวจ, ประเมิน, วินิจฉัยการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรค รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการของร่างกายและจิตใจ

โรคจากการทำงานออฟฟิศ

N/A

N/A

N/A