บริการของเรา

 • การประเมินผลการให้คำปรึกษาและการรักษา
  • ปัญหาทางจิต
  • ปัญหาพัฒนาการล่าช้า
  • ปัญญาอ่อน
  • ความผิดปกติของการรับประทานอาหาร
  • ความผิดปกติของพฤติกรรม
  • ความผิดปกติของหน่วยความจำสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • ความผิดปกติของการนอนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • อาการซึมเศร้า
 • การจัดการความเครียดสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • การประเมินผลทางจิตวิทยา
  • การทดสอบไอคิว
  • ความฉลาดทางอารมณ์
  • บุคลิกภาพและความสำเร็จในการทำงาน
  • สุขภาพจิตและบุคลิกภาพ
  • การทดสอบ Projective
 • การให้คำปรึกษา
  • การเลี้ยงดู
  • ความเครียดและการจัดการความวิตกกังวล
  • อาการซึมเศร้า
  • การจ้างงานและปัญหาการเปลี่ยนชีวิต
  • โรคบุคลิกภาพ
  • ความผิดปกติของอารมณ์
  • Paranoid, Panic & Phobia
  • ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ