พันธกิจและวิสัยทัศน์

mission-01

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมิชชั่นมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Care) ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

mission-02

พันธกิจ

  1. ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์แบบองค์รวม (Humanized Care)
  2. คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย
  3. เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
  4. การรักษาฟื้นฟูควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค