การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยการตัดเชื่อมกระเพาะอาหาร