นพ. เมธินันท์ อาภรณ์สุวรรณ

metinun 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

เวชปฏิบัติทั่วไป

ชั่วโมงคลินิก:

วัน เวลา คลินิก
อังคาร, พุธ, ศุกร์ 08.30 - 18.30 เวชปฏิบัติทั่วไป
อาทิตย์, เสาร์ 06.30 - 18.30 เวชปฏิบัติทั่วไป