นพ.ดิษนัย ทัศนพูนชัย

dissanai 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ประสาทวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์17.00 – 20.00อายุรกรรมสมองและระบบประสาท