นพ.ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล

supalerk 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หนังสืออนุมัติอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์09:00 – 11:00อายุรกรรมหัวใจ