Image

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และแนบเอกสารการชำระเงิน ก่อนกดส่งใบสมัคร
To Submit, please complete the form

    
    
    
    
    
  

(ท่านสามารถซื้อเสื้อเพิ่มได้ในราคาตัวละ 250 บาท รวมค่าจัดส่ง)

ท่านสามารถรับเสื้อได้วันที่ 2,3,4 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลมิชชั่น

T-shirt / Ticket are available to be pick up on July 2, 3, 4 2018 at 12.00-02.00 pm.

กรณีไม่สามารถ Submit ได้กรุณาติดต่อเบอร์ 06 3250 1004 (If you can't submit this form, please call to 06 3250 1004)

กรุณาชำระผ่าน 

ธนาคารกสิกรไทย สาขานวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 

ชื่อบัญชี นางมาลินี เตชนันท์  

เลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x

สามารถตรวจสอบว่าการลงทะเบียนของท่านสำเร็จหรือไม่ ที่กล่องข้อความสีเขียวด้านบนค่ะ