แพคเกจ

แพคเกจมิชชั่นโฮม
แพคเกจมิชชั่นโฮม


หมายเหตุ

  1. ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ ของโรงพยาบาลมิชชั่นก่อนเข้ารับบริการทุกราย
  2. กรณีห้องเดี่ยวญาติสามารถพักค้างคืนได้ (ไม่รวมค่าอาหาร) ห้องรวมญาติไม่สามารถพักค้างคืนได้
  3. ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. หมดเขต 31 ธันวาคม 2560