พญ.ประยงค์ โกวิรุฬห์สกุล

prayong 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

สูติ-นรีวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

สูติ-นรีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ ที่ 114.00 – 16.00สูติ-นรีเวชกรรม
อาทิตย์09.00 – 12.00สูติ-นรีเวชกรรม
พฤหัสบดี14.00 – 16.00สูติ-นรีเวชกรรม